Afbeelding 1

Verslag 2017

Verslag van de activiteiten van de Jan Vink Stichting in 2017

Doelstelling
De Jan Vink Stichting biedt hulp bij het realiseren van kleinschalige projecten, van algemeen nut, op het platteland van Indonesië. De activiteiten concentreren zich rond de stad Yogyakarta op Java. De basis voor deze gebiedskeuze is dat onze partnerorganisatie YKS (Yayasan Kawan Sejalan = Samen onderweg) in Yogyakarta gevestigd is. Essentieel voor het welslagen van onze projecten is dat bekwame bestuurders ter plekke de juiste projecten kunnen selecteren en ook over de kennis en ervaring beschikken om de realisatie van elk project tot een goed einde te kunnen brengen. 
Daarnaast steunt de Jan Vink Stichting projecten van andere organisaties die op basis van soortgelijke uitgangspunten in Indonesië worden gerealiseerd.

Ontwikkelingen in 2017
Het jaar 2017 kan gezien worden als een jaar met aanzienlijke problemen. In 2016 bleek dat de belastingdienst, door een verandering van de wet, sinds 2012 BTW heft over de omzet van kringloopwinkels, ongeacht hun maatschappelijke achtergrond. Dat heeft ertoe geleid dat de Jan Vink Stichting een aanzienlijke belastingschuld moest inlopen. Dat is in de loop van 2017 succesvol gebeurd.

In 2015-2016 is het Bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. Daarmede heeft de Jan Vink Stichting definitief een detailhandelsvergunning verworven in het bedrijfsverzamelgebouw aan de Genenberg in Sint-Michielsgestel. In april 2017 is het bestuur uitgenodigd voor een gesprek met B&W van Sint-Michielsgestel. Daar bleek dat een verzoek tot Handhaving was ingediend door de naast wonende buurman (Genenberg 1C). De basis voor dit verzoek tot handhaving is gelegen in de Provinciale regel dat in Het Buitengebied geen detailhandels- voorzieningen mogen functioneren met een verkoopvloeroppervlak van meer dan 200 m2. Met betrokkene zijn meerdere gesprekken gevoerd en is in hoge mate tegemoetgekomen aan door deze gestelde eisen op het vlak van het tijdstip van legen van containers, de openingstijd op zaterdagmiddag en op het tegengaan van geluidsoverlast. Deze concessies zijn door betrokkene uiteindelijk als onvoldoende bestempeld en is het verzoek tot handhaving doorgezet. Op 31 oktober 2017 heeft de Jan Vink Stichting het Voornemen tot handhavend optreden ontvangen van de gemeente Sint-Michielsgestel. De Jan Vink Stichting heeft juridische ondersteuning gezocht bij een bureau gespecialiseerd in Omgevingsrecht en op 26 januari 2018 een Aanvraag ingediend bij B&W van Sint-Michielsgestel voor een nieuwe Omgevingsvergunning.
Bedrijfsvoering ín 2017
De groei van de activiteiten en de omzet in de Jan Vink kringloopwinkel heeft zich in 2017 voortgezet. Het aantal vrijwilligers bedroeg in 2017, naast het bestuur van 4 personen, ca 35 personen. In 2017 is door een familie, van oudsher sympathisant van de Jan Vink Stichting, een aanzienlijk bedrag als legaat voor een project gedoneerd. In 2017 is in het bestand van donateurs licht afgenomen. De omvang van de donaties is bij benadering gelijk gebleven.

Bestuur ín 2017
Het bestuur van de Jan Vink Stichting heeft in 2017 12 keer vergaderd. De belangrijkste onderwerpen zijn de financiële status, de juridische perikelen met de buurman en de gemeente, de vrijwilligers, de projecten in Indonesië en de gang van zaken in het algemeen.

Publiciteit in 2017
In 2017 is twee maal een brochure gemaakt. In het voorjaar met het verslag van het bezoek aan Yogyakarta en de viering van 10 jaar projecten in de regio Yogyakarta. In het najaar de brochure met een overzicht van diverse projecten. Meerdere persberichten, waarvan twee betreffende projecten in Indonesië en daarnaast ook het persbericht over de ‘dreigende sluiting’ van de Jan Vink kringloopwinkel en de handtekeningenactie zijn naar de lokale en regionale media gezonden. Dat heeft geresulteerd in regelmatige aandacht voor de Jan Vink Stichting.

Projecten in 2017
ln 2017 zijn door de Jan Vink Stichting drie projecten uitgevoerd in Indonesië.
In samenwerking met de stichting Sukacita is in februari 2017 een Workshop voor ouders en leerkrachten van gehandicapte kinderen georganiseerd in Yogyakarta.
In maart 2017 is in Tepus de sporthal geopend en is het tienjarig bestaan van de Jan Vink Stichting in de regio Yogyakarta gevierd. In november 2017 is gestart met de renovatie van de sporthal en de bouw van een nieuwe keuken in Patuk.Contacten en samenwerking met andere organisaties
De stichting Meriah Bintang, actief in Indonesië in de regio Pangandaran (ca 200 km noordwestelijk van Yogyakarta).
De stichting Rupingh, actief op het eiland Flores.

De Nederlandse stichting Sukacita heeft een onderwijs- en begeleidingsprogramma ontwikkeld voor ouders, leerkrachten en begeleiders van kinderen met een handicap. Sukacita werkt specifiek voor Indonesië en haar lesmateriaal is ook beschikbaar in het Bahasa Indonesia. De activiteiten concentreren zich op Bali.
In februari 2017 heeft Sukacita in Yogyakarta een twee-daagse Workshop verzorgd voor leerkrachten en ouders van de drie scholen voor gehandicapte kinderen die door de Jan Vink Stichting zijn gebouwd in de regio Gunung Kidul.

Regelmatig ontvangen we verzoeken om buiten het kerngebied van de Jan Vink Stichting - Indonesië - een bijdrage te leveren in de aanpak van achterstandsituaties. Daarvoor is een klein budget beschikbaar. Een bijdrage van onze kant wordt getoetst aan onze algemene uitgangspunten in deze. De Jan Vink Stichting werkt altijd van stichting naar stichting. Er is dan sprake van een gevestigde structuur. Daarmee is een betrouwbare inzameling hier en besteding daar gewaarborgd. Ook in het doelland is een dergelijke stichting dus noodzakelijk.


Maatschappelijke functie Jan Vink Stichting
1. De Jan Vink kringloopwinkel speelt een belangrijke rol in de circulaire economie: van alle binnenkomende goederen wordt (ev. na reparatie en schoonmaak) het grootste deel doorverkocht. De overblijvende en overtollige goederen worden doorgeleverd aan andere partijen en aan goede doelen buiten Nederland. Er resteert slechts een geringe hoeveelheid als restafval.
2. Met de Voedselbank zijn afspraken gemaakt dat klanten van de Voedselbank vier maal per jaar in de kringloopwinkel mogen komen winkelen.
3. Regelmatig worden statushouders via Vluchtelingenwerk/WSD in de kringloopwinkel geplaatst om werkervaring en taalvaardigheid op te doen. Op dit moment bedraagt het aantal verzoeken om het plaatsen van statushouders meer dan de Jan Vink Stichting aankan. Statushouders die in het verleden in de kringloopwinkel hebben gewerkt, hebben later met succes een passende betaalde arbeidsplaats gevonden;
4. Middelbare scholen brengen regelmatig een bezoek in het kader van een schoolproject over het milieu. De scholieren kunnen een maatschappelijke stage bij de kringloopwinkel lopen; daarnaast geeft de stichting voorlichting over duurzaamheid en de circulaire economie aan scholen.

Vooruitzichten en plannen voor 2018 en verder
Onze partner YKS is gevraagd de autoriteiten op provinciaal niveau te benaderen om inzicht te krijgen in de noodzaak en de aard van het realiseren van nieuwe voorzieningen in de provincie Yogyakarta, passend in het beleid van de Jan Vink Stichting.Kernpunt daarbij is dat we inzicht willen krijgen in de behoefte aan verdere voorzieningen voor kwetsbare groepen in de samenleving van Yogyakarta. Enkele aandachtspunten zijn:
- Is er een verdere behoefte en noodzaak voor scholen voor gehandicapte kinderen;
- Eveneens voor ouderen zonder inkomen en huisvesting;
- Een veilige plaats voor alleenstaande vrouwen en meisjes 
Op basis van dit onderzoek en de aanbevelingen daaruit kan in 2018 of later een keuze gemaakt worden in welke richting de activiteiten van de Jan Vink Stichting zich kunnen gaan ontwikkelen.

Financiële resultaten in                                                              2017Baten
- Bijdragen sponsors en donaties                                             12.918
- Opbrengst verkopen kringloopwinkel                                   104.813
- Diverse baten (rente e.d.)                                                             98
              Totaal                                                                        117.829
Uitgaven
- Projecten in Indonesië                                                           49.490
- Huur, energie en overige kosten kringloopwinkel                  19.321
-  Administratieve kosten (telefoon, drukwerk, website etc)      6.983
-  Overige uitgaven                                                                   2.500
                Totaal                                                                      78.294Saldo ultimo 2017                                                                  35.460

Sint-Michielsgestel, maart 2018.