Afbeelding 1

Verslag 2017

Verslag van de activiteiten van Jan Vink Stichting in 2018

Doelstelling
Jan Vink Stichting biedt hulp bij het realiseren van kleinschalige projecten, van algemeen nut, op het platteland van Indonesië. De activiteiten concentreren zich rond de stad Yogyakarta op Java. De basis voor deze gebiedskeuze is dat onze partnerorganisatie YKS (Yayasan Kawan Sejalan = Samen onderweg) in Yogyakarta gevestigd is. Essentieel voor het welslagen van onze projecten is dat bekwame bestuurders ter plekke de juiste projecten kunnen selecteren en ook over de kennis en ervaring beschikken om de realisatie van elk project tot een goed einde te kunnen brengen.
Daarnaast steunt Jan Vink Stichting projecten van andere organisaties die op basis van soortgelijke uitgangspunten in Indonesië worden gerealiseerd.

Bedrijfsvoering ín 2018
In juli 2018 is door de gemeente Sint-Michielsgestel aan Jan Vink Stichting een nieuwe Omgevingsvergunning verstrekt, waarin is aangegeven dat het gehele in gebruik zijnde vloeroppervlak van ca 455 m2 als verkoop- en bedrijfsruimte mag worden gebruikt. Daarbij zijn enkele randvoorwaarden geformuleerd.
Tegen deze Omgevingsvergunning is door enkele buurtbewoners bezwaar aangetekend bij de Gemeenteraad en B&W van Sint-Michielsgestel. Door B&W is een onafhankelijke adviescommissie ingesteld, welke op 25 oktober 2018 in een hoorzitting alle betrokken partijen heeft gehoord.
De onafhankelijke adviescommissie heeft haar advies uitgebracht aan B&W van Sint-Michielsgestel op 18 december 2018. De bezwaren zijn grotendeels afgewezen. Op enkele punten komt de onafhankelijke adviescommissie met een voorstel tot aanpassing van de Omgevingsvergunning. Hierover wordt in 2019 door Jan Vink Stichting en haar juridisch adviseur nader overleg gevoerd met B&W van Sint-Michielsgestel.
De groei van de activiteiten en de omzet in de Jan Vink kringloopwinkel heeft zich in 2018 voortgezet. Het aantal vrijwilligers bedroeg in 2018, naast het bestuur van 4 personen, ca 38 personen.In 2018 is in het bestand van donateurs vrijwel gelijk gebleven, evenals de omvang van de donaties.

Bestuur ín 2018
Het bestuur van de Jan Vink Stichting heeft in 2018 11 keer vergaderd. De belangrijkste onderwerpen zijn de financiële status, de juridische perikelen met de buurman en de gemeente, de vrijwilligers, de projecten in Indonesië en de gang van zaken in het algemeen.

Publiciteit in 2018
In 2018 zijn beperkte publicitaire activiteiten ontplooid. Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van Jan Vink Stichting (1993-2018) is in oktober 2018 het team van onze partner YKS in Indonesië uitgenodigd voor een bezoek aan Nederland. Een hoogtepunt was het bezoek aan en het gesprek met burgemeester Jan Pommer van Sint-Michielsgestel. Ook is er een feestelijke middag georganiseerd waar alle vrijwilligers van Jan Vink Stichting kennis hebben gemaakt en gesproken hebben met onze Indonesische partners de heren Udin en Piter.Projecten in 2018
ln 2018  zijn door de Jan Vink Stichting twee projecten uitgevoerd in Indonesië. In februari 2018 is het project  ‘renovatie van de sporthal en de bouw van een nieuwe keuken’ in Patuk opgeleverd en overgedragen. In juli 2018 is in samenwerking met Stichting Wilde Ganzen gestart met de nieuwbouw van de complete school voor gehandicapte kinderen in Semanu. Deze school omvat vier klaslokalen, een leraarskamer, een overnachtings- ruimte voor meisjes en één voor jongens, een keuken en sanitaire voorzieningen. De school is opgeleverd in januari 2019.

Daarnaast is een (financiële) bijdrage geleverd bij de bouw van vijf eenvoudige huisjes voor daklozen door de stichting Meraih Bintang. Deze stichting is actief op Java in Pangandaran (ca 250 km westelijk van Yogyakarta).

Financiële resultaten in 2018
                     Baten
- Bijdragen sponsors en donaties                                         2.665
- Opbrengst verkopen kringloopwinkel                             107.743
- Diverse baten (rente e.d.)                                                        5
                                               Totaal                                110.413               Uitgaven
- Projecten in Indonesië                                                                54.220
- huur, energie en overige kosten kringloopwinkel                       16.506
- Administratieve kosten (telefoon, drukwerk, website etc)        15.889
- Overige uitgaven                                                                           998
                                               Totaal                                            87.613Saldo ultimo 2018                                                                       22.800

Sint-Michielsgestel, maart 2019.