Afbeelding 1

Verslag 2019

Verslag van de activiteiten van Jan Vink Stichting in 2019

Doelstelling
Jan Vink Stichting biedt hulp bij het realiseren van kleinschalige projecten, van algemeen nut, op het platteland van Indonesië. De activiteiten concentreren zich rond de stad Yogyakarta op Java. De basis voor deze gebiedskeuze is dat onze partnerorganisatie YKS (Yayasan Kawan Sejalan = Samen onderweg) in Yogyakarta gevestigd is. Essentieel voor het welslagen van onze projecten is dat bekwame bestuurders ter plekke de juiste projecten kunnen selecteren en ook over de kennis en ervaring beschikken om de realisatie van elk project tot een goed einde te kunnen brengen.
Daarnaast steunt Jan Vink Stichting projecten van andere organisaties die op basis van soortgelijke uitgangspunten in Indonesië worden gerealiseerd.

Bedrijfsvoering ín 2019
In 2019 is door de gemeente Sint-Michielsgestel aan Jan Vink Stichting een definitieve Omgevingsvergunning verstrekt, waarin is aangegeven dat het gehele in gebruik zijnde vloeroppervlak van ca 455 m2 als verkoop- en bedrijfsruimte mag worden gebruikt. Daarbij zijn enkele randvoorwaarden geformuleerd.
Door enkele buurtbewoners waren eerder bezwaren tegen deze Omgevingsvergunning aanhangig gemaakt bij de Gemeenteraad en B&W van Sint-Michielsgestel. Door B&W is een onafhankelijke adviescommissie ingesteld. De onafhankelijke adviescommissie heeft haar advies op 18 december 2018 uitgebracht aan B&W van Sint-Michielsgestel. De bezwaren zijn grotendeels afgewezen.
Nader overleg met de buurtbewoners heeft ertoe geleid dat het conflict in der minnen is geschikt. In dat kader is door Jan Vink Stichting een circulaire geluidswal (met BioBlocks) opgericht op de erfafscheiding met betrokken buurtbewoners. 

De groei van de activiteiten en de omzet in de Jan Vink kringloopwinkel heeft zich in 2019 voortgezet. Het aantal vrijwilligers bedroeg in 2019, naast het bestuur van 4 personen, ca 33 personen.In 2019 is in het bestand van donateurs vrijwel gelijk gebleven, evenals de omvang van de donaties.

Bestuur ín 2019
Het bestuur van de Jan Vink Stichting heeft in 2019 10 keer vergaderd. De belangrijkste onderwerpen zijn de financiële status, de juridische perikelen, de vrijwilligers, de projecten in Indonesië en de gang van zaken in het algemeen.

Publiciteit in 2019
In 2019 zijn beperkte publicitaire activiteiten ontplooid.

Projecten in 2019
ln 2019  zijn door Jan Vink Stichting twee projecten uitgevoerd in Indonesië. In februari 2019 is in Kanigoro gestart met de nieuwbouw van een kleuterschool. De school is opgeleverd in juni 2019.
In juni 2019 is in nauwe samenwerking met Wilde Ganzen, in Panggang - bij de bestaande school voor gehandicapte kinderen - gestart met de bouw van een winkel voor dagelijkse artikelen en 'n wasplaats voor brommers en motoren. Deze winkel en wasplaats is opgeleverd in juli 2019. Zie hiertoe ook de beelden in de rubriek ARCHIEF.
Financiële resultaten in 2019
                     Baten
- Bijdragen sponsors en donaties                                         1.586
- Opbrengst verkopen kringloopwinkel                             110.386
- Diverse baten (rente e.d.)                                                        4
                                               Totaal                                111.976               Uitgaven
- Projecten in Indonesië                                                                57.650
- huur, energie en overige kosten kringloopwinkel                       17.529
- Administratieve kosten (telefoon, drukwerk, website etc)        15.889
- Overige uitgaven                                                                        1.246
                                               Totaal                                            92.314Saldo ultimo 2019                                                                       22.150

Sint-Michielsgestel, maart 2020.