Afbeelding 1

Verslag 2021

Verslag van de activiteiten Jan Vink Stichting in 2021

Doelstelling

Jan Vink Stichting biedt hulp bij het realiseren van kleinschalige projecten, van algemeen nut, op het platteland van Indonesië. De activiteiten concentreren zich rond de stad Jogjakarta op Java. De basis voor deze gebiedskeuze is dat onze partnerorganisatie YKS (Yayasan Kawan Sejalan = Samen onderweg) in Jogjakarta gevestigd is. Essentieel voor het welslagen van onze projecten is dat bekwame bestuurders ter plekke de juiste projecten kunnen selecteren en ook over de kennis en ervaring beschikken om de realisatie van elk project tot een goed einde te kunnen brengen.
Daarnaast steunt Jan Vink Stichting projecten van andere organisaties die op basis van soortgelijke uitgangspunten in Indonesië worden gerealiseerd.

Bedrijfsvoering ín 2021
In 2020 is het Covid-19 virus in Nederland actief geworden. Dat heeft grote consequenties gehad voor de exploitatie van de Jan Vink kringloopwinkel. Nadat door de regering vanaf 14 december 2020 een algehele lockdown werd afgekondigd is de winkel opnieuw gesloten - met tot 21 april 2021 beperkte mogelijkheden. Door de komst van de Omikron variant is op 19 december 2021 opnieuw een algehele lockdown afgekondigd.
Ondanks de invloed van de Covid-19 pandemie in 2021, heeft de omzet in de Jan Vink kringloopwinkel zich goed herstelt. Het aantal vrijwilligers dat in 2020 licht was afgenomen, heeft zich in 2021 eveneens goed herstelt.
In 2021 is in het bestand van donateurs stabiel gebleven.


Bestuur ín 2021
Na bijna 10 jaar als secretaris van het bestuur gefunctioneerd te hebben heeft mevr. Helma Janssen in het voorjaar van 2021 haar functie neergelegd. We danken Helma van harte voor haar inzet en betrokkenheid in deze functie. Zij blijft actief als lid van de Winkelcommissie. Medio 2021 is mevr. Dian Leering benoemd tot de nieuwe secretaris van Jan Vink Stichting.
Omdat nieuwe wettelijke regelingen dat noodzakelijk maakten zijn in de tweede helft van 2021 de Statuten van Jan Vink Stichting vernieuwd en ingeschreven. Ook zijn de bestuursleden ingeschreven in het UBO register. Dat is van belang in het voorkomen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering.
Op basis van artikel 4 lid7 van de nieuwe Statuten is de heer H. van Roosmalen door het bestuur aangewezen om te handelen conform artikel 4 lid7, indien het gehele bestuur niet meer actief is. Deze aanwijzing geldt voor de periode van 1 jaar en kan jaarlijks herhaald worden.

Het bestuur van de Jan Vink Stichting heeft in 2021, als gevolg van de Corona pandemie in het eerste halfjaar slechts 2 keer vergaderd, waarvan één maal schriftelijk en éénmaal via het systeem TEAMS. In een aparte bijeenkomst is afscheid genomen van mevr. Helma Janssen als secretaris. In het tweede halfjaar van 2021 is vier keer vergaderd.
In september is de jaarlijkse lunchbijeenkomst geweest van Bestuur, Winkelcommissie en de  Technische groep.
In dit gehele Corona jaar is veel informeel overleg geweest samenhangend met de beperkingen door de pandemie. De belangrijkste onderwerpen zijn uiteraard geweest hoe om te gaan met de gevolgen van de pandemie, de vernieuwing van de Statuten, de financiële status van de stichting, de vrijwilligers en de projecten in Indonesië.
 
In de loop van 2021 is – hernieuwd – contact gelegd met mevr. Lila Eissing. Mevr. Eissing was al een actief lid van het team dat wijlen Jan Vink in de eerste jaren van deze eeuw steunde met steunaanvragen bij de Nederlandse overheid en contacten onderhield met de toenmalige steungroep van Jan Vink in Indonesië. Deze contacten worden vernieuwd en – met het oog op de toekomst - versterkt met onze huidige partner in Indonesië: YKS. 


Publiciteit in 2021
In 2021 zijn de mededelingen naar het publiek toe, veelal gericht geweest hoe de klanten dienen te handelen bij bezoek aan de kringloopwinkel. Heropening van de winkel is in de lokale media medegedeeld. Een nieuwe brochure is verschenen en wordt aan alle belangstellenden uitgereikt

Projecten in 2021
ln 2021 zijn door Jan Vink Stichting - in samenwerking met onze partner YKS - nog twee projecten uitgevoerd in Indonesië. 
In augustus 2021 is in Semanu naast de school voor gehandicapte kinderen (gebouwd in 2018) een gebouw gerealiseerd voor een permanente Gamelan expositie en lesruimte. De school is opgeleverd in oktober 2021.
In november 2021 is, in Ponjong in het uiterste oosten van de provincie Jogjakarta, gestart met de bouw van een cultuur centrum - gericht op de lokale bevolking. In het gebouw maakt de lokale -  vooral agrarische bevolking - kennis met de traditionele Gamelan muziek en leert deze instrumenten bespelen; klassieke Dalang (wayang kulit) en en moderne Karawitan en Javaanse dans. Tekenen en schilderen vormen ook een onderdeel van de kennismaking met artistieke uitingen.
Zie hiertoe ook de beelden op de website www.janvinkstichting.nl in de rubriek ARCHIEF.


Financiële resultaten in 2021
                     Baten
- Bijdragen sponsors en donaties, RVO                                                       4.928
- Opbrengst verkopen kringloopwinkel                                                       82.691
- Diverse baten (rente e.d.)                                                                                 5
                                               Totaal                                                          87.624

               Uitgaven
- Projecten in Indonesië                                                                            72.200
- huur, energie en overige kosten kringloopwinkel                                    17.245
- Administratieve kosten (telefoon, drukwerk, website etc)                         2.391
- Overige uitgaven                                                                                       1.513
                                               Totaal                                                          93.349
Saldo ultimo 2021                                                                                -/-    5.725